Atsakymas iš „UAB Aukštaitijos vandenys“

Gautas atsakymas iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ į sodininkų bendrijos pareiškimus, dėl projekto vykdymo SB „Šarmutas“ teritorijoje. Apačioje pateikiamas gauto dokumento nuorašas.

 

DĖL PROJEKTO VYKDYMO SB „ŠERMUTAS “ TERITORIJOJE

Atsakydami j Jūsų 2017-05-25 Nr. 01-117 raštą „Dėl komunikacijų projekto tikslinimo (toliau Raštas) pranešame, kad peržiūrėjome ir įvertinome pridedamus 48 SB „Šermutas“ sodininkų prašymus įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus iki sklypo ribos (kai kuriuose prašymuose prašoma įrengti komunikacijas ir sklype).

Informuojame, kad pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdomo Investicinio projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ (toliau-Projektas) įgyvendinimą yra 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.l:

  • Aprašo 21 punkte nurodyta, kad „Projekto vykdytojas gyventojus turi prijungti prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų per 36 mėnesius nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2022 gruodžio 31 d.“.
  • Aprašo 24.1.2. punkte nurodyta, kad nepasiekus rodiklių PN.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“ ir P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“, mažinama kvota 1810 eurų už vieną gyventoją.
  • Aprašo 24.2 punkte nurodyta, kad jeigu projekto vykdytojas iki 21 punkte nurodytos datos nepasieks projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių, t.y. neprijungs gyventojų, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos galimybės prisijungti prie įrengtų tinklų, įgyvendinančioji institucija vienašaliu sprendimu sumažina arba susigrąžina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą (t. y. atitinkama suma didindama projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalis).

Kriterijai, kuriais remiantis buvo nustatyta, kurių sklypų savininkams bus sudaryta galimybė prisijungti prie įrengtų nuotekų ir vandentiekio tinklų, remiasi minėtu Aprašu Nr. 1, pasirašyta Projekto finansavimo sutartimi Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004, UAB „Aukštaitijos vandenys“ patirtimi įgyvendinant panašius projektus bei susitikimų su sodininkų bendrijų pirmininkais ir gyventojais metu gauta informacija apie paslaugų poreikį.

 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1. 31 punkte nustatyta, kad „Įgyvendinant geriamojo vandens tiekimo tinklų ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos projektus, investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojui negali viršyti 4 344 eurų“. Šis apribojimas įmonei neleido įrengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų gatvėse šalia sklypų, kuriuose nėra gyvenamųjų namų.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2017 m. balandžio 7 d. su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004, kurioje įsipareigojo ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., pasiekti Sutarties priede Nr. 1 nurodytus stebėsenos rodiklius, t.y. prijungti 803 gyventojus prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų ir 766 gyventojus prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų. Remiantis šia sutartimi Įgyvendinančioji institucija (APVA) turi teisę inicijuoti pažeidimo tyrimą ir priimti sprendimą dėl išmokėtų Projekto finansavimo lėšų grąžinimo, kai Projekto vykdytojas (UAB „Aukštaitijos vandenys“) negali pasiekti Sutartyje nustatytų Projekto tikslų ir uždavinių, t.y. iki nustatytos datos negali pasiekti Sutarties priede Nr. 1 nurodytų stebėsenos rodiklių.

Remiantis 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos patirtimi (mažas gyventojų pasijungimo proc. prie jiems įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų) ir įvertinus gyventojų neprisijungimo riziką, buvo nutarta galimybę prisijungti prie įrengtų nuotekų ir vandentiekio tinklų sudaryti tik tiems gyventojams, kurių sklype Investicinio projekto rengimo metu (2015 m.) stovėjo gyvenamasis namas. UAB „Aukštaitijos vandenys“ negali pasikliauti vien gyventojų pažadais jungtis prie įrengtų tinklų, nes projekto įgyvendinimo laikotarpiu gyventojų poreikiai ir galimybės keičiasi ir gyventojai ketinę prisijungti prie įrengiamų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, pasikeitus aplinkybėms savo ketinimų atsisako, o UAB „Aukštaitijos vandenys“ negali priverstinai gyventojų prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, nes tai prieštarauja galiojantiems įstatymams, yra apribojama gyventojų teisė patiems apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir reikalauja papildomų išlaidų. Siekiant maksimaliai sumažinti riziką, kad įgyvendinus projektą ir nepasiekus nustatytų stebėsenos rodiklių, bus sumažintas projekto finansavimas, buvo nutarta nuotekų ir vandentiekio tinklus įrengti tik tiems gyventojams, kurių sklype Investicinio projekto rengimo metu (2015 m.) stovėjo gyvenamasis namas. Pagal aprašo Nr. 1 reikalavimą minėtiems gyvenamiesiems namams, vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai bus įrengiami iki vartotojui nuosavybės teise priklausančio ir (arba) naudojamo turto ribos, sudarant galimybę prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų.

Siekiant įvertinti realų būsimų paslaugų poreikį, buvo tariamasi su sodininkų bendrijų „Ąžuolas“, „Šermutas, „Klevas“ pirmininkais ir gyventojais.

Vertinant su Raštu pridedamus SB „Šermutas“ sklypų savininkų prašymus nustatyta, kad pagal nurodytus kriterijus, vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypo ribos bus įrengiami sklypams adresu Upėtakių g. 3, Karšių g. 32, Karšių g. 26, Upėtakių g. 78, Upėtakių g. 66, Šamų g. 41. Likusiems SB „Šermutas“ sklypų savininkams, su Raštu pateikusiems prašymus įrengti vandentiekio įvadus ir nuotakyno išvadus iki sklypo ribos, pranešame, kad, vadovaujantis pagrindiniais vertinimo kriterijais, šiuo metu rengiamame sodininkų bendrijos „Šermutas“ teritorijoje numatomų įrengti geriamojo vandens bei buitinių nuotekų tinklų techniniame darbo projekte minėta infrastruktūra neprojektuojama.

 Apie galimybę ir laiką, kada kvartalo gyventojams prisijungti prie numatomų tiesti centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų žinosime, kai bus paruoštas ir suderintas viso

 

kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis darbo projektas. Po šio darbų etapo galėsime išduoti gyventojams projektavimo sąlygas dėl kvartalo teritorijoje esančių vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimo prie centralizuotų tinklų. Pasistačius gyvenamąjį namą, kvartalo gyventojai turės galimybę prisijungti namo vandentiekio ir nuotekų tinklus prie arčiausiai gatvėse esančių tinklų.

 

Generalinis direktorius                                                Saulius Venckus

Skelbta Naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Informacija
Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.